Az Esszencia Natúr Kft.
által értékesítés során alkalmazott Általános Szerződési Feltételek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya
I.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az Esszencia Natúr Kft., valamint az általa előállított és Magyarország területén forgalmazott hajápolási és kiegészítő termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.
I.2. Az ÁSZF határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

II. Értelmező rendelkezések
II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában
a.    Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF klauzulák szerves részeit képezik;
b.    Eladó: Esszencia Natúr Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Fodor József utca 1/B.; cégjegyzékszám: Cg. 14-09-313927; adószám: 24787600-2-14; vezető tisztségviselő: Szalafainé Herczeg Gabriella és Szalafai Fedor ügyvezető);
c.    Esszencia Natúr honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.esszencianatur.hu domain név alatt működő internetes oldal (weboldal);
d.    Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;
e.    Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;
f.    Termék: az Eladó részéről előállított, az Esszencia Natúr honlapon adásvételre felkínált árucikk;
g.    Vételár: a Vevő által megvásárolt késztermék, valamint az áru csomagolásának és kiszállításának az egyedi adásvételi szerződés teljesítésével rendszerint együtt járó ellenértéke, amely magyar forintban értendő;
h.    Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét az Esszencia Natúr honlap igénybevételével online megvásárolja;
i.    Fiók: az Esszencia Natúr honlapon a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó szállítási címet, legutóbbi megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat rögzítő felhasználói felület.

III. Kisegítő szabályok
III.1. E blankettaszerződésben meghatározott bármilyen határidő számítása – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.
III.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó levelezési fióktelepére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük.
III.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a II.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tehet eleget.
III.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tizedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
III.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.
III.6. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.
III.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezet eredményre, a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben megindítandó polgári peres eljárásban a Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

IV. Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma
Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz
IV.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz az esszencianatur.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy az Esszencia Natúr honlap nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor az első egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén az Eladó – a termékrendelés során megjelölt adataival – automatikusan regisztrálja, és erről e-mailben értesíti a Vevőt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a Vevő az Esszencia Natúr honlap nyitóoldalán található ”Bejelentkezés” részlegen a ”Belépés” gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott  felhasználói felületre.
IV.2. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.
IV.3. Az Eladó jogosult a visszaélés-szerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület a rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően az Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.
IV.4. Az Eladó nem vállal felelősséget az Esszencia Natúr honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség az Esszencia Natúr honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az Esszencia Natúr honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
IV.5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.
A termékek kiválasztása
IV.6. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felületen elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára már nem változtathatja meg. A weboldalon feltüntetett árak mind a termékárak, mind a szállítási költségek esetében bruttó összegeket jelölnek.
A vásárlás (a termékrendelés)
IV.7. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ”Kosárba”) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.
IV.8. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ”Kosár” gomb megnyomása révén a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével / a törzsvásárlói kedvezmények érvényesítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.
IV.9. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ”Rendelés véglegesítése” ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz az Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el. A rendelés véglegesítése során a Vevő elfogadja, hogy a kiszállítás lebonyolításához a megadott adatait az Eladó egy levelezőlistán tartsa nyilván, és a továbbiakban az ezen a listán levő Vevők részére hírleveleket küldjön.
IV.10. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a IV.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.
IV.11. Az Eladó és a Vevő között az egyedi adásvételi szerződés [II.1. (a) pont] az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.
IV.12. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely a vevő Profiljában, a ”Korábbi rendelések” címszó alatt egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik.
IV.13. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).
IV.14. Az egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén csak akkor dől meg, ha a megállapodás az érvénytelen rész nélkül egyáltalán nem teljesíthető.

V. A vételár elemei és teljesítése
A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség
V.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhoz szállítás vagy Pont átvétel esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat az Esszencia Natúr honlapon közzétett „Szállítási és fizetési feltételek” tartalmazza.
V.2. A minimális rendelési érték 2.600,- Ft, amely szállítási költség nélkül értendő. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.
A vételár teljesítésének módjai
V.3. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
V.4. Az előre-utalásos vásárlás. Előre-utalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-85692273 számú pénzintézeti számlájára. Átutalásos fizetési mód kiválasztása esetében, ha a vásárló az átutalás helyett az Erste Bank bankfiók pénztárában fizeti be a termékek árát, az kezelési költséggel jár. Ilyen esetben +825,- Ft kezelési költséget számítunk fel, amelyet a számlán feltüntetünk, és amely összeget a csomag átvételekor kell megfizetni (a +825,- Ft a rendelés teljes összegén felül értendő). Amennyiben a bankfiók pénztárába történő befizetést végez, a befizetéskor kérjük, hogy a megrendelés száma mellett a befizető nevét is adja meg közleményként.
Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 10 óráig az Eladó V.4. pontban megjelölt bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.
V.5. Az utánvétes vásárlás. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak ill. a megjelölt Pont átadónak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.
V.6. A Barion bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

VI. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés
VI.1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködése vagy Pont átvétel útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét az Esszencia Natúr honlapon közzétett „Kiszállítással kapcsolatos kérdések” tartalmazza.
VI.2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhoz szállítást és a Pont átvételt bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja.
VI.3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.
VI.4. Pont átvétel esetén az Eladó e-mail értesítést küld az erre a célra a termékrendelés keretében megadott e-mail címre, amikor a Vevő termékcsomagja már elindult az Esszencia Natúrtól az előzetesen kiválasztott átvevőhelyre.
VI.5. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
VI.6. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
VI.7. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval az Esszencia Natúr honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
VI.8. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.
VI.9. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt az Esszencia Natúr honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről.
A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez fordulhat:
– Somogy Megyei Békéltető Testület 7400 Kaposvár Anna u. 6. Telefonszáma: (82) 501-000. Fax száma: (82) 501-046. E-mail cím: skik@skik.hu.
– Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyző 7400 Kaposvár Kossuth tér 1.
– Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 7400 Kaposvár Csokonai u. 3.
– Kaposvári Járásbíróság 7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 3.

VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak
VII.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
VII.2. Az Eladó a fenti alakító hatóság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF-et az Esszencia Natúr honlap lábjegyzeti részén megjelenteti.
VII.3. Az egyedi adásvételi szerződés megszűnik az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.
VII.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.
VII.5. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó levelezési fióktelepére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést megszünteti, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.
VII.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
VII.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.
VII.8. A Vevőt nem illeti meg a VII.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, amely higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termék (például használt hajkefe, kozmetikumok), amely esetén nem állhat el a fogyasztó a szerződéstől. A Vevő a higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldheti, amennyiben a csomagolást még nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba.
VII.9. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni
a.    amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [IV.10. pont];
b.    az átutalás késedelme [V.4. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
c.    ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez [VI.1. pont].

Kaposvár, 2020. február 20.